REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Senso Security Oy käsittelee henkilötietoja. Senso Security Oy käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti asiakassuhteisiin liittyvien toimien toteuttamiseksi. Senso Security Oy arvostaa asiakkaidensa henkilötietoja ja haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa itse omien tietojensa tallentamiseen.

Tämä on Senso Security Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 30.08.2021.
Viimeisin muutos 7.2.2023.

REKISTERINPITÄJÄ

Senso Security Oy
2904247-4
Gneissitie 8 B 15,
90620 Oulu


REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Janne Yrjönheikki
+358 40 031 5545
janne.yrjonheikki@sensosec.fi

REKISTERIN NIMI

Senso Security Oy:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, työnhakijarekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen luominen sekä ylläpito. Vierailija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin lähettämällä tiedot yhteydenottokaavakkeen tai koulutuskalenterin ilmoittautumiskaavakkeen kautta, jättämällä työhakemuksensa tai sähköpostimarkkinointilistalle liittymällä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Titteli
 • Yritys tai työnantaja ja sen osoitetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Tieto rekisteröidyn käyttämästä laitteesta, kuten laitetyyppi, selain, IP-osoite ja muu laitedata
 • Mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, julkisista tietolähteistä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan lain sallimissa puitteissa. Lisäksi sivustollamme käytetään Google Analytics, Facebook Pixel sekä tarpeen mukaan muita työkaluja, joilla mitataan verkkosivuston toiminta, markkinoinnin tehokkuus sekä markkinoinnin tehostamista edesauttavia palveluita.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA LUOVUTUS EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen edellyttäessä, sopimusvelvotteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti ja erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjän kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tilastollista tai anonymisoitua tietoa, jota ei voida yhdistää rekisteröityyn.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei asiasta ole sovittu asiakkaan kanssa erikseen.

Tietoja voidaan siirtää ja tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle palvelimelle Rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin Rekisterinpitäjän puolesta käsiteltäväksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti. Mikäli henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, se tapahtuu kaikissa tilanteissa lainmukaisella perusteella.
Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) käsitellään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevien yritysten palvelussa Senso Security Oy:n viestintäpalveluiden toteuttamiseksi (uutiskirjeiden lähettäminen). Yritykset ovat ilmoittaneet noudattavansa EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä (GDPR) 25.5.2018 mennessä: Mailchimp-sähköpostimarkkinointipalvelu. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden/yhteistyökumppaneiden (kuten tilitoimisto) toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEET

Käytämme evästeitä (engl. Cookies) sivullamme. Evästeitä käytämme analysoimaan ja kehittämään verkkosivuamme, sisällöntuotantoon ja mainonnan luontiin ja kohdentamiseen. Evästeiden päätarkoitus on antaa meille parempaa tietoa ja dataa, kuinka vierailijamme selaavat verkkosivujamme. Näin pystymme seuraamaan ja kehittämään verkkosivuamme paremmaksi ja tehokkaammaksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Pääsääntöisesti evästeisiin ei tallennu mitään tietoja, joilla voisi tunnistaa tiettyä käyttäjää tai vierailijaa. Sivustollamme saattaa löytyä lisäksi  yhteisöpalvelujen upotuksia. Kyseiset palveluntarjoajat saattavat myös käyttää evästeitä omiin tarkoituksiinsa.
Kolmansia osapuolia, jotka saattavat tallentaa evästetietoja päätelaitteellesi, on Google Analytics, Google Ads -palvelu, LinkedIn, Facebook ja Instagram. 

Verkkoselaimesi asetuksissa voit kieltää evästeiden käytön halutessasi (tai säännöllisesti poistaa tallennetut evästeet manuaalisesti selainhistoriasta). Voit myös halutessasi käyttää yksityisen selauksen tilaa.  Huomioithan, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tietoa uusimmista koulutuksistamme.

Senso Security on Pohjois-Suomessa toimiva monipuolinen turvallisuusalan yritys.
YHTEYSTIEDOT

Gneissitie 8 B 15,

90620 Oulu

info@sensosec.fi

050 363 1006

Tietosuojalauseke  | © Senso Security 2021

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram